Betingelser og vilkår

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR AT BENYTTE NETSTEDETVIGTIGT!
LÆS HELE DENNE AFTALE OMHYGGELIGT

Intet punkt i dette materiale har til hensigt at tilsidesætte de lokale selskabers selvbestemmelsesret. De ansættelsesforhold, der behandles her i materialet, repræsenterer ikke rapporteringsforbindelser, men de kan beskrive aktive informations-, vejlednings- eller serviceforhold. Hvis materialet betragtes ud fra aktionærernes synsvinkel i det lokale selskabs sager, forbliver ansvaret for virksomheden hos det lokale selskab.

Exxon Mobil Corporation har mange datterselskaber, hvis navne ofte forekommer, såsom ExxonMobil, Exxon, Esso og Mobil. For bekvemmelighedens og enkelthedens skyld anvendes her på hjemmesiden disse navne, samt udtryk som korporation, selskab, vor, vi og dets, til tider forkortet, når der henvises til specifikke datterselskaber eller tilknyttede selskabsgrupper. Ligeledes af bekvemmelighedsgrunde anvendes der desuden fra tid til anden forkortede henvisninger, som betegner verdensomspændende eller regionale organisationer og verdensomspændende eller regionale forretningsvirksomheder. ExxonMobil har ligeledes forretningsforbindelser med tusindvis af kunder og leverandører, mange statsregeringer og andre. For bekvemmelighedens og enkelthedens skyld anvendes der sådanne ord som selskab, konsortium, joint venture, partnerskab, handelspartner og kompagnon til at beskrive forretningsforbindelser, hvortil der er knyttet fælles aktiviteter og interesser, og disse ord er ikke nødvendigvis ensbetydende med deciderede retsforhold.

Exxon Mobil Corporation og dets datterselskaber (herefter benævnt: ExxonMobil eller selskabet) opretholder dette netsted eller andre tilsvarende eller hertil knyttede ExxonMobil netsteder (herefter benævnt: netsted), og tilbyder Dem visse tjenester, brugerflader og funktioner på eller via dette netsted (herefter benævnt: tjenester) under forudsætning af, at der er indgået aftale med Dem om overholdelse af følgende betingelser (herefter benævnt: almindelige betingelser). I og med at De benytter dette netsted eller disse tjenester, godkender De også de almindelige betingelser. De godkendte betingelser udgør en bindende aftale mellem Dem og ExxonMobil, inden for hvis rammer De benytter netstedet eller tjenesterne (herefter benævnt: aftalen). Hvis De ikke er villig til at godkende de almindelige betingelser, må De ikke benytte dette netsted eller disse tjenester.

1) Ændringer og særlige tillægsvilkår

ExxonMobil kan til enhver tid ændre de almindelige betingelser uden forudgående varsel. De bør fra tid til anden besøge hjemmesiden, så De kan holde Dem underrettet om de seneste ændringer, da de er bindende. For så vidt de benytter netstedet eller tjenesterne efter sådanne ændringer, er denne aftale ligeledes ændret i henhold til sådanne ændringer.

De bør kontrollere hver enkelt side, De benytter. På visse steder kan der være særlige tillægsvilkår, som gælder benyttelsen af sådanne sider. Disse betingelser kan også ændres når som helst uden forudgående varsel. De skal i så tilfælde godkende disse særskilte tillægsvilkår.

2) Benyttelse af netstedet

A. Netstedssikkerhed. De må ikke bryde eller forsøge at bryde netstedets eller tjenestens sikkerhed. Alle den slags overtrædelser kan lede til straffe- og civilretsligt ansvar. Vi undersøger alle påståede overtrædelser, og såfremt vi får mistanke om kriminel virksomhed, overgiver vi sagen til efterforskning hos de behørige myndigheder. Til brud på netsteds- og tjenestesikkerheden henhører, men er ikke begrænset til følgende:

At logge på netværksserveren eller gøre forsøg på det, eller få meddelelse om, at De ikke har brugerrettigheder;Åbning af filer eller forsøg på at få adgang til tjenester, som De ikke har ret til at anvende;Forsøg på at sondere, afsøge eller efterprøve et hvilket som helst systems, undersystems eller netværks sårbarhed;Manipulation, hackning, ændring eller beskadigelse af kontrolforanstaltningernes beskyttelse eller rettigheder på anden måde uden behørig tilladelse;Vira, trojanske heste, orme, tidsbomber, fortrydsrobotter eller andre computermæssige programmeringsrutiner eller -mekanismer, der indeholder materiale, som sendes med den hensigt eller det formål at påføre skade på computerens brugbarhed eller netstedets eller tjenesternes drift, ødelægge eller afbryde dem eller på anden måde svække dem;Indgriben i, afbenyttelse eller beslaglæggelse af systemer, filer eller data; ellerforstyrrelse af service til brugeren, værtscomputeren eller netværksforbindelsen, som inklusive, men ikke begrænset hertil udsættes for overbelastning, "oversvømning", "e-mail-bombning" eller "nedbrydning" af computersystemet.

B. ”Affaldspost” og lignende aktiviteter. De må ikke sende Deres modtagne eller tilsvarende uønskede e-mail-meddelelser, kommercielle massereklamer eller kædebreve til én eller flere e-mail-grupper (som er to eller flere e-mail-adresser samlet, som værende én e-mail-adressat).

C. Overtrædelse. De må ikke benytte netstedet eller tjenesterne til at krænke nogens ophavsret, varemærker, patenter eller anden intellektuel ejendomsret. Vi kan inddrage Deres brugsret til netstedet eller tjenesterne, såfremt vi formoder, at De benytter netstedet og tjenesterne på en sådan måde, der krænker andres ophavsret, varemærker eller anden intellektuel ejendomsret. Retten kan pålægge Dem at betale os og den evt. legale ejer af anden intellektuel ejendomsret økonomisk kompensation for de skader, Deres overtrædelse har forårsaget.

D. Andre ikke-tilladte aktiviteter. Når De benytter netstedet eller tjenesterne, må De ikke: Poste, sende e-mail med eller på anden måde overføre noget som helst ulovligt, skadeligt, forstyrrende, injurierende, truende, vulgært, klart seksuelt, fjendtligt eller i øvrigt anstødeligt materiale eller noget som helst materiale, der udnytter børn eller krænker nogens privatliv eller andre rettigheder eller noget som helst materiale, som ExxonMobil efter eget skøn ikke ønsker postet eller afsendt og heller ikke benytte netstedet eller tjenesterne til støtte for sådant materiale;Fortsætte med at sende e-mail til en modtager, som har meddelt, at vedkommende ikke ønsker at modtage post fra Dem;Optræde: 1) så nogen som helst lov eller vedtægt overtrædes eller 2) så civilretslige følger provokeres eller opmuntre andre til en sådan optræden;Optræde forstyrrende eller på en måde, der forringer netstedets eller tjenesternes drift.Foregive at være en anden person eller kollektiv enhed, på en eller anden måde opgive falsk identitet eller tilknytning til virksomheden eller forfalske, slette eller ændre nogen som helst del af TCP/IP-pakkens identifikationsdata i nogen som helst e-mail eller anden forsendelse;Deltage i falsk markedsføring på internettet; ellerBistå nogen af de ovennævnte aktiviteter eller tillade nogen som helst anden at deltage i sådanne aktiviteter.

E. Indhold. De skal være varsom, fornuftig og eftertænksom i Deres afbenyttelse af netstedet eller tjenesterne. De er selv ansvarlig for alt materiale, som de formidler til netstedet eller sender via det eller tjenesterne. De indestår for, at alle Deres postede oplysninger eller oplysninger, De har formidlet via netstedet eller tjenesterne, er korrekte og stemmer og ikke vildleder, og at de fremsættes i god tro, samt at De har ret til at poste eller formidle sådanne oplysninger. Sådanne oplysninger (inklusive, men ikke begrænset til, data, tekster, programmer, musik, lyd, fotografier, grafik, videoer, beskeder eller et hvilket som helst andet materiale), der er offentligt postet eller privat formidlet, er alene på Deres eget ansvar.

F. De er indforstået med, at al benyttelse af oplysninger, der er opnået via netstedet eller tjenesterne, sker på eget ansvar og risiko.

G. Følgerne af en fejlagtig benyttelse. Vi forbeholder os retten (men forpligter os ikke) til efter vort eget skøn til at nægte at modtage Deres leverede indhold eller til at slette det samt forhindre eller afslutte Deres adgang til netstedet eller tjenesterne uden forudgående meddelelse, såfremt De har brudt denne aftale eller forsøgt at bryde den. En tredjepart, som på deres vegne indirekte eller forsætligt bryder denne aftale eller forsøger at bryde den, anses for at være sket på Deres ansvar og overtrædelse. Desuden anses det for et brud på aftalen at benytte en anden virksomheds tjenester til at bane vejen for at bryde denne aftale, såfremt benyttelsen af det andet firmas tjenester med rimelighed på nogen som helst måde kan anses for at indvirke skadeligt på netstedet eller tjenesterne.

H. Ingen licensudstedelse. Ved at benytte netstedet eller tjenesterne får De hverken nu eller i fremtiden nogen som helst licenser underlagt patentrettigheder eller rettighed til forretningshemmeligheder, som ejes eller disponeres helt eller delvist af ExxonMobil.

I. Oprettelse af link. De må ikke oprette link til dette netsted uden at have indhentet ExxonMobils forudgående tilladelse. De har lov til hente og udskrive ét eksemplar af indholdet fra dette netsted til Deres personlige ikke-kommercielle anvendelse, eller i forbindelse med køb af et af ExxonMobils produkter, under forudsætning af at De ikke krænker eller ændrer ophavsrets- eller varemærkeoplysningerne. Andre end de dele af dette netsted, der er specificeret i dette afsnit, må ikke kopieres (udskrives på papir, gemmes på disketter eller diske, overføres til placering på andet netsted, hentes eller overføres på nogen som helst anden måde), distribueres (inklusive distribution af kopier), sendes, ændres eller manipuleres på nogen som helst måde.

3) Ingen garanti

Dette netsted og disse tjenester stilles til rådighed ”som de er” uden nogen form for udtrykkelige eller underforståede garantier, som det i videst muligt omfang er tilladt efter gældende lov. ExxonMobil opsiger alle udtrykkelige eller underforstående garantiforpligtigelser, inklusive, men ikke kun underforståede garantier, som vedrører salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål og ukrænkelighed. ExxonMobil garanterer ikke for, at netstedets funktioner eller tjenester er uden afbrydelser og fejlfri, at fejl rettes eller at dette netsted eller serveren, hvorfra netstedet er tilgængeligt, ikke indeholder vira eller andre skadelige komponenter. ExxonMobil garanterer ikke for benyttelsen af dette netsteds eller tjenesternes indhold, hvad angår fejlfrihed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, nytteværdi, opdatering, pålidelighed eller i andre henseender. I visse retsområder tillader loven ikke at fritage underforståede garantier, hvorfor ovenstående begrænsninger og udelukkelser muligvis slet ikke berører Dem.

4) Ansvarsbegrænsning

ExxonMobil er ikke ansvarlig over for Dem eller nogen som helst anden part for nogle som helst erstatninger for opståede skader, bøder, specielle eller indirekte skader, som skyldes benyttelsen af netstedet, tjenesterne eller netstedets indhold eller ukyndige afbenyttelse eller ydelser forbundet med netstedet, forbindelserne eller produkter, der er beskrevne på netstedet, selv om ExxonMobil skulle være advaret om, at sådanne skader evt. kunne opstå. Den gældende lov tillader ikke nødvendigvis begrænsning eller udelukkelse af ansvaret eller tilfældige eller indirekte skader, hvorfor ovennævnte begrænsning eller udelukkelse ikke nødvendigvis berører Dem.

Såfremt De er utilfreds med nogen af netstedets dele eller tjenester eller med nogen af punkterne i disse betingelser, kan De blot ophøre med at benytte netstedet eller forbindelserne.

5) Ingen tavshedspligt for brugerens materiale

Der må ikke sendes materiale til eller via netstedet, som efter Deres mening er fortroligt eller ophavsretlig beskyttet. Ethvert materiale, som De sender til eller via netstedet, anses for at være ikke-fortroligt og uden ophavsretlig beskyttelse. Medmindre det i en databeskyttelsesredegørelse mellem Dem og Exxonmobil eller i en særskilt skriftlig aftale specielt nævnes, giver De ExxonMobil ubegrænset, uigenkaldelig, verdensdækkende, afgiftsfri licens til at anvende, reproducere, præsentere, offentligt fremføre, sende og distribuere sådanne oplysninger. Desuden indvilliger De i, at ExxonMobil har ret til at anvende, vederlagsfrit og uden at meddele Dem eller andre, alle koncepter, knowhow eller ideer, som De (og personer, der agerer på Deres vegne) sender til eller via netstedet.

6) Benyttelse af tredjeparts netsider

Af bekvemmelighedsgrunde kan ExxonMobil give adgang til link til tredjeparters netsider. Såfremt De beslutter dem for at besøge tredjepartens netsted via et link, der er fundet på dette netsted, gør De det helt på eget ansvar. ExxonMobil er ikke ansvarlig for vira eller andet destruktivt materiale, som De måtte støde ind i ved besøg på tredjepartens netsted. ExxonMobil garanterer ikke for nogen som helst linksider eller deres indhold og er heller ikke ansvarlig for dem.

7) Brugernes kommunikationsområder

Netstedet kan indeholde områder, hvor brugere kommunikerer indbyrdes med hinanden, inklusive, men ikke udelukkende, opslagstavler, kalendere, diskussionsfora eller personlige netsteder. ExxonMobil har ret, men ingen pligt til at overvåge eller bedømme et hvilket som helst netsted eller del af tjenesterne, inklusive brugernes kommunikationsområder. ExxonMobil har imidlertid intet som helst ansvar for indholdet af de oplysninger, der sendes via disse områder.

8) Afsløring af oplysninger; fremtidsperspektiv

Dele af dette netsteds oplysninger kan indeholde fremtidsperspektiver eller selskabets andre fremtidige tiltag eller vurderinger af den finansielle stilling. Vi ønsker at advare Dem om, at disse vurderinger udelukkende er prognoser, og at de faktiske tiltag eller resultater kan afvige betydeligt fra dem. Vi henviser til dokumenter, som selskabet fra tid til anden indgiver til den amerikanske Securities and Exchange Commission, specielt selskabets seneste formularer 10-K, 10-Q og 10-Q/A. Disse dokumenter indeholder og viser vigtige faktorer, som har kunnet skabe faktiske resultater, og som afviger væsentligt fra vor vurdering eller fremtidsperspektiver, f.eks. mulige udsving i kvartalsregnskabet, afhængighed af den seneste produktudvikling; hurtig teknologisk og markedsmæssig udvikling, anskaffelsesstrategi, produktionsrisici, risici vedrørende internettets infrastruktur, manglende prisstabilitet på aktiemarkederne, styring af de økonomiske risici og en risikabel fremtidsvækst.

9) Verdensomspændende tilgængelighed/Eksportkontroller

Exxonmobils forskellige kontorer i USA kan administrere og benytte dele af dette netsted og tjenesterne. ExxonMobil gør ikke gældende, at netstedet, tjenesterne eller materialerne, der findes på netstedet eller som omtales derpå, er behørige eller tilgængelige andetsteds, og i andre lande kan det desuden være forbudt at anvende dem, fordi indholdet anses for at være illegalt eller strafbart. Det er specielt forbudt at anvende et sådant netsted eller tjenester, som personer eller lande, der er underlagt sanktioner fra USA’s side, har leveret til siden.

De, der benytter netstedet eller tjenesterne, gør det alene og er ansvarlige for, at de overholder alle USA’s gældende statslige og lokale love. De må ikke eksportere eller videreeksportere tjenesteydelser, oplysninger eller materialer, som De får fra netstedet eller præsentere dem på anden måde end i overensstemmelse med alle USA’s love og vedtægter. De må i særdeleshed ikke eksporteres eller videreeksporteres til noget sådant land (eller til det lands statsborgere eller andre personer bosat i landet), hvortil USA forbyder eksport af varer, tjenesteydelser eller teknologi eller til de personer eller sammenslutninger, der fremgår af nedennævnte fortegnelser: U.S. Treasury Department’s List of Specially Designated Nationals, U.S. Bureau of Export Administration Entity List, U.S. Bureau of Export Administration Denied Persons List eller U.S. Commerce Department’s Table of Denial Orders. Desuden er De ansvarlig for, at overholde alle Deres eget hjemlands love, som kan have indflydelse på Deres ret til at importere, eksportere eller benytte netsteder, tjenester, oplysninger eller materialer, som fås via eller præsenteres på netstedet.

10) Skadeserstatning til selskabet

De indvilliger i at godtgøre Exxon Mobil Corporation (inklusive dets datterselskaber, som herefter samlet benævnes med betegnelsen ”Exxonmobil”) samt ExxonMobils funktionærer, direktører og medarbejdere, for alle erstatnings- og andre krav, søgsmål, gæld, tab eller forpligtigelser, inklusive moderate sagførersalærer, i det omfang ovennævnte krav er baseret på, fører til eller hænger sammen med Deres egen overtrædelse eller af nogen anden person, der anvender Deres adgangskode eller konto og dermed bryder denne aftales betingelser.

11) Gældende lov og afgørelse af uoverensstemmelser

Denne aftale er underlagt Virginias Statssamfund, USA’s interne lov (uden at dets principper om retskonflikter træder i kraft). Såfremt søgsmål, anklager eller retssager, som skyldes denne aftale eller knytter sig til den på en eller anden måde, er underlagt forbundsstatens jurisdiktion, vælger De og ExxonMobil USA’s Virginias Østlige Områdes Distriktsdomstol, Alexandria Afdeling til eksklusivt at afgøre denne tvist og indvilliger i at følge denne domstols jurisdiktion. Når forbundsstatens jurisdiktion ikke gælder det indgivne søgsmål, anklage eller søgsmål, vælger De og ExxonMobil Virginias Fairfax County’s distriktsdomstol til eksklusivt at afgøre denne tvist og indvilliger i at følge denne domstols jurisdiktion.

12) Særlig bemærkning til forældre

Dele af dette netsted og tjenesterne kan specielt interessere børn, men ExxonMobil søger ikke at indsamle personlige oplysninger ved hjælp af dette netsted fra personer, der er under 17 år.

13) Hvordan kan vi kontaktes

Såfremt De skulle have spørgsmål, der berører dette netsteds redegørelse på nettet, eller De er bekymret for et eller andet punkt i redegørelsen eller den implementering, kan De kontakte os på følgende adresse:

Exxon Mobil Corporation
Attn: Customer Relations
Box 1049
Buffalo, New York
14240-1049